Website laden

Privacy Statement van De Vaste Clique

voor horeca- en evenementenbezoekers 

 

Wie zijn wij?

Wij zijn De Vaste Clique. Wij maken namens onze opdrachtgevers, horecaondernemers, foto’s ter promotie van hun horecaondernemingen en evenementen. Deze foto’s kunnen persoonsgegevens zijn als mensen herkenbaar in beeld komen. Daarom verwerken wij deze persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. 

Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Je rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van je bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Wij proberen een ieder die wij fotograferen zo goed mogelijk te informeren dat wij de gegevens verwerken en hoe wij die verwerken. Zo verstrekken wij zogeheten fotokaartjes waarop onze contactgegevens zijn vermeld als ook een QR-code met een verwijzing naar deze Privacy Statement. 

 

Voor wie geldt dit Privacy Statement?

Dit Privacy Statement is van toepassing op iedereen van wie wij persoonsgegevens verwerken. Het gaat hier onder meer om gegevens van:

 • de opdrachtgevers van De Vaste Clique
 • de medewerkers van deze opdrachtgevers
 • de bezoekers van de horeca- of evenementenlocaties van opdrachtgevers van De Vaste Clique (‘de horecalocaties’)
 • en ... dus ook jou.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die we hebben verkregen door foto’s te maken. Mocht jij ons jouw persoonsgegevens hebben verstrekt, dan verwerken wij die ook. Het betreft de volgende gegevens:

 • foto’s
 • contactgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer) (bij verzoek/klacht)

 

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • het nakomen van de afspraken met de opdrachtgevers
 • het onderhouden van contact en communiceren met jou;
 • marketingactiviteiten;
 • verbetering van de kwaliteit van onze eigen dienstverlening.

 

Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

Voor onze eigen systemen nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Daarbij hanteren wij algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

Het is echter de bedoeling om de foto’s te plaatsen op marketinguitingen (onder meer de Facebookpagina, website, brochures, banners) van onze opdrachtgever, in wiens horecalocatie of tijdens wiens evenement de foto’s zijn genomen. Deze zijn openbaar toegankelijk. Toch proberen wij, waar mogelijk, passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Zelf kun je dat ook doen door in jouw eigen Facebookaccount de gezichtsherkenning uit te schakelen. Dit doe je door binnen jouw Facebook-account te gaan naar ‘Instellingen’ en vervolgens naar ‘Accountinstellingen’. Daar staat een kopje ‘Gezichtsherkenning’ en de vraag die Facebook daar stelt, beantwoord je met ‘nee’.

 

Zien anderen jouw gegevens?

De foto’s die wij maken worden geplaatst op de Facebookpagina en/of de website of andere marketinguitingen van de horecalocatie, waar de foto’s zijn gemaakt. Deze foto’s zijn toegankelijk voor de bezoekers van de horecalocatie, van de Facebookpagina en/of van de website, als ook voor onze opdrachtgever.

Anderen aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken, kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. Wij, De Vaste Clique, zijn in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door deze anderen.

Gegevens worden uitsluitend gedeeld met partners voor zover het noodzakelijk is om een opdracht goed te kunnen uitvoeren. Je persoonsgegevens worden onder geen enkele andere voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen verstrekt, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

 

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

De Vaste Clique bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden of zolang De Vaste Clique dit verplicht is op grond van de wettelijk geldende bewaartermijnen.

 

Wat zijn jouw rechten?

Als je niet wilt dat een foto met jou erop afgebeeld, op Facebook staat, stuur dan een verzoek naar de betreffende pagina waarop de foto staat afgebeeld. Bij laat, of géén reactie; laat het ons dan weten, bij voorkeur door een e-mail te sturen naar info@devasteclique.com en/of een whatsappbericht naar (+31)6-20383626. Wij zullen de foto dan zo spoedig mogelijk verwijderen.

Wil je weten welke gegevens wij van jou in ons bezit hebben. Dan heb je het recht die op te vragen. Jij kunt ons daarbij ook vragen jouw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, veranderen of afschermen, indien de gegevens onvolledig of onjuist zijn, of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. 

Wil je niet dat wij je persoonsgegevens in ons bezit hebben. Je kunt ons verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen. Bij je verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat je hierbij je BSN en pasfoto afschermt.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Jij kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dat recht heb je. Wij zullen de verwerking staken, tenzij zij wettelijk verplicht de persoonsgegevens te verwerken of indien andere dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan jouw belangen.

 

Waar kun je eventueel klagen?

Wij hebben duidelijke richtlijnen en do’s en don’ts voor fotografen omtrent het reputatiebeheer van de geportretteerden. Mocht je toch een klacht hebben, laat het weten en wij zullen proberen met jou tot een bevredigende oplossing te komen. Natuurlijk heb je daarnaast altijd de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door De Vaste Clique in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Aanpassingen in dit Privacy Statement

De wet- en regelgeving op het gebied van privacy blijft in ontwikkeling. En ook de onderneming van De Vaste Clique ontwikkelt zich. Wij behouden ons dan ook het recht voor om deze Privacy Statement aan te passen of te wijzigen bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grote wijzigingen laten wij jou dit weten, indien wij over jouw contactgegevens beschikken. Natuurlijk kun je ook altijd op onze website kijken.

 

Contactgegevens

De Vaste Clique
085-1302563
info@devasteclique.com