Website laden

Algemene leveringsvoorwaarden

De Vaste Clique

 1. Definities
 2. De Vaste Clique zaakdrijvende te 5211 SX, ‘s-Hertogenbosch aan de Orthenstraat 290A.
 3. Algemene Voorwaarden: de algemene leveringsvoorwaarden van De Vaste Clique;
 4. Klant: degene die aan De Vaste Clique de opdracht geeft tot het maken en/of leveren van Visuele content;
 5. Visuele content: elk foto, elke videoproductie, of andere vastlegging van beeld, al dan niet in combinatie met geluid, gemaakt door/namens De Vaste Clique ten behoeve van de Klant.

 

 1. Toepassing
 2. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke rechtsverhouding tussen De Vaste Clique en de Klant, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van de Algemene Voorwaarden zijn afgeweken.
 3. Eventuele algemene voorwaarden van de Klant worden door De Vaste Clique uitdrukkelijk uitgesloten op de rechtsverhouding tussen de Klant en De Vaste Clique.
 4. In het geval een overeenkomst qua inhoud afwijkt van de inhoud van de Algemene Voorwaarden, prevaleert de inhoud van de betreffende overeenkomst.

 

 1. Totstandkoming overeenkomst
 2. Een overeenkomst komt pas tot stand:
 3. na ondertekening van een overeenkomst door de Klant en De Vaste Clique; of
 4. indien De Vaste Clique een offerte of opdracht schriftelijk heeft bevestigd; of
 5. De Vaste Clique gestart is met de uitvoering van de werkzaamheden.

 

 1. Inhoud overeenkomst
 2. Bij een overeenkomst tussen De Vaste Clique en de Klant verbindt De Vaste Clique zich jegens de Klant om Visuele content te maken en/of te leveren. In een offerte of opdrachtbevestiging wordt de Visuele content en de voorwaarden waaronder die wordt vervaardigd en geleverd, gespecificeerd.
 3. De Vaste Clique zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin De Vaste Clique gebruikelijk werkt.
 4. De Vaste Clique heeft het recht om alles dat bij een overeenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
 5. De overeenkomst leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.
 6. De Vaste Clique is bevoegd om voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Iedere opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door De Vaste Clique, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 7. Wijzigingen in de opdracht door de Klant om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdracht, komen voor rekening van de Klant.

 

 1. Looptijd, opzegging overeenkomst
 2. Een overeenkomst wordt in beginsel aangegaan voor bepaalde tijd, te weten de duur van de opdracht, tenzij partijen een overeenkomst voor onbepaalde tijd zijn aangegaan.
 3. Indien een overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan of partijen niet expliciet een duur overeenkomen, kan iedere partij kan een overeenkomst bij aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een maand.

 

 1. Vergoeding
 2. De vergoeding wordt vastgesteld door vermenigvuldiging van het aantal gewerkte uren met het overeengekomen uurtarief, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Indien partijen niet expliciet een vergoeding zijn overeengekomen, is de door De Vaste Clique gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Voor zover daarvan niet kan worden gesproken, zal De Vaste Clique naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding bepalen, aan de hand van de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten.
 4. De Vaste Clique heeft het recht per 1 januari van elk jaar de tarieven op basis van de consumentenprijsindex alle huishoudens (2015 = 100) te verhogen. Daarnaast heeft De Vaste Clique te allen tijde het recht de tarieven tussentijds aan te passen. Hiertoe informeert De Vaste Clique de Klant schriftelijk ten minste een maand voor de ingangsdatum van de tariefswijziging. Alsdan heeft de Klant het recht de overeenkomst tussentijds op te zeggen tegen de ingangsdatum van de tariefswijziging.
 5. De door De Vaste Clique gehanteerde tarieven zijn exclusief BTW, tenzij expliciet een vergoeding inclusief BTW is overeengekomen.

 

 1. Levering
 2. De Vaste Clique stelt de Visuele content digitaal beschikbaar aan de Klant. Dit geschiedt in goed onderling overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze. Indien partijen een oplevering in fasen zijn overeengekomen, dient de Klant elke fase goed te keuren alvorens De Vaste Clique de werkzaamheden voor de volgende fase zal uitvoeren.
 3. Indien de Klant op een andere wijze de Visuele content ter beschikking gesteld wenst te krijgen, komen de eventuele extra kosten voor rekening van de Klant.
 4. Een leveringstermijn geldt altijd bij benadering en kan niet als een fatale termijn worden beschouwd. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt deze in redelijkheid door De Vaste Clique vastgesteld.

 

 

 1. Factuur en betaling
 2. De Vaste Clique verstuurt aan de Klant wekelijk achteraf of na voltooiing van de opdracht een factuur voor de verrichte werkzaamheden.
 3. De Klant zal de factuur van De Vaste Clique op onjuistheden controleren. Indien de Klant niet binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur gemotiveerd heeft afgewezen en aan De Vaste Clique heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Klant op reclamatie.
 4. Betaling van een factuur geschiedt via automatische incasso. De Klant verstrekt hiervoor, tot wederopzegging, aan De Vaste Clique een schriftelijke rechtsgeldige machtiging voor het periodiek incasseren van de door de Klant verschuldigde bedragen.
 5. Indien automatische incasso niet (meer) uitgevoerd kan worden, om welke reden dan ook (zoals bijv. stornering, intrekking volmacht e.d.), geldt dat betaling van een factuur dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
 6. De Vaste Clique kan de Klant te allen tijde verzoeken om een voorschot te betalen. Indien de betaling van het voorschot uitblijft kan De Vaste Clique haar werkzaamheden opschorten.
 7. Verrekening, opschorting of enig beroep op compensatie door de Klant is niet toegestaan, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die de Klant aan De Vaste Clique heeft verstrekt.
 8. Bij niet of niet tijdige betaling is de Klant in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, en vanaf de vervaldag de wettelijke handelsrente verschuldigd.
 9. De Vaste Clique heeft het recht aan de Klant alle eventueel te maken (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten in rekening te brengen. Deze kosten belopen, zonder dat De Vaste Clique tot levering van enig bewijs gehouden is, 15% van de verschuldigde hoofdsom en rente. Dit laat eventueel overige aanspraken die De Vaste Clique zou kunnen hebben op vergoeding van kosten en schade onverlet.
 10. De Klant mag op geen enkele wijze gebruik maken van door De Vaste Clique gemaakte en/of geleverde Visuele content, zolang de Klant enige factuur van De Vaste Clique, waarvan de betalingstermijn is verstreken, nog niet heeft voldaan.
 11. Indien de Klant in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

 

 1. Medewerking
 2. De Klant is gehouden medewerking te verlenen aan de uitvoering van de overeenkomst door De Vaste Clique tijdig:
 3. alle noodzakelijke informatie te verstrekken
 4. tijdig overeengekomen faciliteiten ter beschikking te stellen en
 5. toe te laten tot de ruimte(n) waar de overeenkomst uitgevoerd moet worden.

 

 

 1. Klachten
 2. Klachten over het geleverde werk (zoals bijv. kwaliteit fotografisch werk, gedrag fotograaf of videograaf) dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen vijf werkdagen na levering van de Visuele content schriftelijk aan De Vaste Clique te worden medegedeeld. De Vaste Clique zal een klacht in behandeling nemen en binnen een redelijke termijn reageren. Indien de klacht gegrond is, zal De Vaste Clique een voorstel doen om de klacht op welke wijze dan ook op te lossen c.q. te compenseren.

 

 1. Annulering
 2. De Klant heeft het recht de overeenkomst zeven dagen vóór de datum van uitvoering van de overeenkomst te annuleren. Uitzondering hierop zijn opdrachten voor fotografie in de avond in horecagelegenheden, welke 24 uur voor aanvang van de opdracht kunnen worden geannuleerd.
 3. In geval van annulering binnen de in lid 1 hiervoor genoemde termijnen, heeft De Vaste Clique recht op de overeengekomen vergoeding.

 

 1. Auteursrecht
 2. Het auteursrecht op de Visuele content berust bij De Vaste Clique of een door De Vaste Clique ingeschakelde derde.
 3. De Klant heeft het recht de Visuele content op niet-exclusieve basis te gebruiken, zoals die naar aard en omvang door De Vaste Clique is omschreven in de opdrachtbevestiging en/of de daarop betrekking hebbende factuur, onder de nadrukkelijke voorwaarde dat bij het gebruik de handelsnaam/het logo van De Vaste Clique wordt vermeld.
 4. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
 5. De Klant is niet bevoegd om sublicenties aan derden te verlenen, dan wel door De Vaste Clique geleverd Visuele Content te bewerken, te verveelvoudigen of voor een ander doel dan waarvoor de Visuele content is verstrekt te gebruiken, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van De Vaste Clique. Indien de Klant de Visuele Content , al dan niet in gewijzigde vorm, anders of ruimer dan overeengekomen wenst te gebruiken, te verveelvoudigen, te hergebruiken, dient tussen partijen steeds vooraf een nadere schriftelijke overeenkomst hierover te worden gesloten.
 6. De Klant zal De Vaste Clique vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van de website(s) van de Klant waarop de Visuele content is afgebeeld.

 

 1. Inbreuk op auteursrecht
 2. Elk gebruik van de Visuele content dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van De Vaste Clique of de door De Vaste Clique voor het maken van de Visuele content ingeschakelde derde.
 3. Bij inbreuk komt De Vaste Clique een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door De Vaste Clique gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

 1. Vrijwaring
 2. De Vaste Clique vrijwaart de Klant voor aanspraken van derden wegens vermeende inbreuken van de Visuele content op hun rechten van intellectuele eigendom, tenzij in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald.
 3. De Klant vrijwaart De Vaste Clique voor aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik van de Visuele content, waaronder uitdrukkelijk begrepen aanspraken van derden in gevallen, waarin de Klant zelfstandig een bepaalde inbreng in de Visuele content heeft gehad (bijv. door het voorschrijven van bepaalde handelingen, het aanleveren van bepaalde muziekwerken etc.), waarvan De Vaste Clique het inbreukmakende karakter in redelijkheid niet kan beoordelen, dan wel mag verwachten dat de vergoedingen voor gebruik betaald worden door de Klant.

 

 1. Naamsvermelding
 2. De naam van De Vaste Clique dient duidelijk bij de Visuele Content te worden vermeld, of met een verwijzing naar de Visuele content in de publicatie te worden opgenomen.
 3. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt De Vaste Clique een vergoeding toe van tenminste 100% van de door De Vaste Clique gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
 4. Wanneer de Klant schriftelijk toestemming heeft verkregen de Visuele content te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van De Vaste Clique op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Klant tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata - zoals ze door De Vaste Clique tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt - behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

 

 1. Rechten van derden
 2. De Klant die Visuele content openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Klant vrijwaart De Vaste Clique van alle aanspraken te dier zake.
 3. De Vaste Clique is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

 

 1. Aansprakelijkheid De Vaste Clique
 2. De Vaste Clique is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Klant is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van De Vaste Clique of door hem ingeschakelde personen.
 3. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde som.

 

 1. Aansprakelijkheid Klant
 2. Klant is aansprakelijk voor schade als gevolg van
  1. het niet juist, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van faciliteiten en informatie waardoor de uitvoering van de werkzaamheden wordt vertraagd, dan wel niet naar behoren kan worden uitgevoerd;
  2. het verstrekken van onjuiste en onvolledige informatie
 3. Klant is aansprakelijk voor schade aan De Vaste Clique en door haar ingeschakelde derden, welke schade is veroorzaakt door personen of zaken voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld door of namens Klant.

 

 1. Ontbinding
 2. Het is iedere partij toegestaan een tussen partijen aangegane overeenkomst per aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder andere (rechts)handeling te ontbinden indien:
  1. de andere partij ernstig in verzuim is in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst en dit verzuim door de andere partij, na schriftelijke in gebreke te zijn gesteld, niet hersteld wordt binnen een daartoe gestelde redelijke termijn;
  2. gedurende langer dan veertien dagen beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van het vermogen van de andere partij;
  3. de andere partij in staat van faillissement is verklaard, dan wel ten aanzien van de andere partij faillissement is aangevraagd;
  4. de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd;
  5. de andere partij is ontbonden en/of geliquideerd;
  6. de andere partij op grond van wettelijke voorschriften niet langer gehouden kan worden deze overeenkomst te laten voortduren;

zulks onverminderd het recht van de partij die de overeenkomst ontbindt, om schadevergoeding te vorderen.

 

 1. Geheimhouding
 1. Iedere partij verplicht zich tot strikte geheimhouding jegens derden van informatie en gegevens van de andere partij, verkregen in het kader van een overeenkomst tussen partijen, tenzij deze partij wettelijk gehouden is tot het verstrekken van informatie dan wel voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gekregen van de andere partij.
 2. Iedere partij draagt zorg voor nakoming van dit artikel door haar medewerkers.
 3. Deze bepaling is niet van toepassing op informatie en gegevens die al openbaar zijn en deze openbaarheid niet het gevolg is van onrechtmatige verkrijging.

 

 1. Verval
 2. Een rechtsvordering van de Klant tegenover De Vaste Clique uit hoofde van een tussen hen gesloten overeenkomst vervalt één jaar na het moment waarop de vordering is ontstaan, dan wel de Klant daarmee bekend is geworden.

 

 1. Overdracht onderneming
 2. Indien De Vaste Clique de onderneming aan een derde overdraagt, gaan alle rechten en verplichtingen uit hoofde van de tussen De Vaste Clique en de Klant gesloten duurovereenkomst mede over aan de hiervoor bedoelde derde. De Vaste Clique zal de Klant hiervan tijdig in kennis stellen.
 3. Ingeval de Klant de door hem uitgeoefende onderneming, dan wel de meerderheid van de zeggenschap in de door hem gedreven onderneming aan een derde wenst over te dragen, zal de Klant De Vaste Clique hiervan tijdig voorafgaand aan de overdracht schriftelijk op de hoogte stellen. De nieuwe eigenaar kan geen rechten doen gelden op de tussen De Vaste Clique en de Klant gesloten duurovereenkomst, tenzij De Vaste Clique uitdrukkelijk hiermee heeft ingestemd.

 

 1. Privacy
 2. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden

verwerkt, zullen deze persoonsgegevens door iedere partij op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Iedere partij zal derden door middel van een privacy statement informeren hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan. De Klant is evenwel jegens De Vaste Clique verantwoordelijk voor het voldoen aan de verplichtingen welke voorvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming ten aanzien van de personen in de Visuele content.

 

 1. Algemeen
 2. Voor zover een aangelegenheid niet is geregeld in een overeenkomst dan wel, indien wel geregeld, dient te worden gewijzigd, zullen partijen hierover nader schriftelijke afspraken maken, welke afspraken als bijlage bij de overeenkomst worden gevoegd.
 3. Voor zover een deel van de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden een bepaling hiervan onverbindend dan wel nietig is, dan blijven de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Partijen zullen het onverbindende deel van de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, dan wel de onverbindende bepaling, alsdan door een of meer bepalingen vervangen, die wel verbindend zijn en zo dicht mogelijk aansluiten bij de doelstellingen zoals deze partijen voor ogen staan bij het ondertekenen van de overeenkomst.

 

 1. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
 2. Het Nederlandse recht is op de rechtsverhouding tussen de Klant en De Vaste Clique van toepassing.
 3. Ieder geschil dat verband houdt met de rechtsverhouding tussen de Klant en De Vaste Clique, wordt uitsluitend ter beoordeling voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

Volg ons op social media